Dette er SkatteFunn

Skattefunn er en tilskuddsordning som skal gjøre det enklere og billigere å drive med forskning og utvikling. Alle norske virksomheter kan søke om Skattefunn. Ved innvilgelse har virksomheten rett på skattefradrag tilsvarende 19 prosent av bedriftens FoU-kostnader.

Målet med ordningen er å bidra til nye og bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser. Ordningen støtter utvikling av ny kunnskap og ferdigheter for å få dette til. I 2020 beløp antall aktive prosjekter seg til 6.311. Om lag 67 % av søknadene som ble sendt dette året ble innvilget.

Slik fungerer Skattefunn

SkatteFunn er Norges største støtteordning for forskning og utvikling. Norske bedrifter fikk utbetalt 5,5 milliarder kroner i skattefradrag under ordningen i 2019.

Et eksempel på et SkattFunn-prosjekt kan være en fornøyelsespark som bruker forskning og utvikling (FoU) til å gjøre kundeopplevelsen bedre. Et annet kan være en industribedrift som ønsker å produsere en vare med innsatsfaktorer som aldri har vært benyttet tidligere og som krever FoU.

Hvert år må bedrifter som drar nytte av ordningen levere en årsrapport som dokumenterer kostnadene i prosjektet. Denne danner grunnlaget for støttebeløpet som utbetales ved skatteoppgjøret. Sluttrapporten skal attesteres av autorisert regnskapsfører eller revisor.

Regnskap kan enkelt føres i Centiga. Det er et gratis faktura- og regnskapsprogram for små og mellomstore bedrifter. Klikk her for å lese mer om Centiga.

Skattefunn kriterier

Man kan dele søknadsfasen inn i to steg: (1) sjekke om bedriften og ideen kvalifiserer til støtte, (2) definere prosjekt og skrive søknad. I hvert av stegene er det viktige regler og kriterier man må ta hensyn til.

Kvalifiserer prosjektet til Skattefunn?

Skattefunn har fire kriterier:

  • Prosjektet må være målrettet og avgrenset, for at myndighetene skal kunne skille prosjektet fra virksomhetens normale drift
  • Prosjektet skal bidra til å utvikle eller forbedre produksjonsprosesser, varer eller tjenester
  • Det skal også fremskaffe ny kunnskap/ferdigheter, eller benytte eksisterende kunnskap på nye områder
  • Prosjektet skal være til nytte for bedriften

Det stilles også krav til bedriften som søker. Disse er enkle og innebærer at virksomheten skal være skattepliktig til Norge. Virksomheten trenger ikke å være i skatteposisjon – altså betale skatt av overskudd.

Mer om Skattefunns kriterier finner du hos Forskningsrådet. Link til mer informasjon hos Forskningsrådet.

Definere prosjekt og skrive søknad

Søknader sendes til Forskningsrådet på deres nettsider. Det er viktig å være tidlig ute – altså i god tid før garantifristen 1.september – slik at man kan få veiledning fra en rådgiver dersom Forskningsrådet ønsker mer informasjon om deler av prosjektet.

Søknadsskjemaet består av åtte deler: Prosjektinformasjon, prosjektplan, prosjektresultater, budsjett, bedriftsopplysninger, planlagte samarbeid, tilleggsopplysninger og populærvitenskapelig sammendrag (som blir publisert på Forskningsrådets nettsider).

I søknadsskjemaet blir det løpende gitt god veiledning. Derfor kan det være smart å åpne en søknad før man starter prosessen med å skrive kun for veiledningens skyld.

Bruk god tid på å definere hovedmål og tilknyttede delmål og aktiviteter. Mange bedrifter gjør det svakt i seksjonen «Utdyping av prosjektets FoU-innhold». Her er det viktig å systematisk peke ut FoU-utfordringene ved de ulike delmålene.

Spørsmål dere bør svare på i denne seksjonen er: Hva er de mulige løsningene? Hvilken fremgangsmåte og hvordan data skal dere benytte? Hvilke metoder og utviklingsmetoder planlegger dere å bruke? Tallfest utbytte av og fordelen med metodene dere velger.

Skattefunn timesats 2021

Timesatsen for Skattefunn er 1,2 promille av avtalt reel årslønn. Satsen kan ikke overstige 700 kroner pr. time (eller cirka 580.000 kroner i årslønn).

For en fulltidsansatt som tjener 500.000 kroner, beregnes timesatsen slik:

500 000 X (1,2 / 1000) = 600

Dette kan du forvente i tilskudd

Det innvilges 19 prosent i skattefradrag av prosjektets FoU-kostnadsramme. Bedrifter kan maksimalt motta 25 millioner kroner. Husk at timesatsen er begrenset til 700 kroner og at ulønnet arbeid ikke gir grunnlag for fradrag. Man kan kjøre flere Skattefunn-prosjekter parallelt.

Skattefunn utbetaling

Godkjente prosjekter må føre løpende prosjektregnskap. Samtidig må de føre timelister. Innen 1. mars skal det leveres en årsrapport. Her forteller du om status i prosjektet, og gir et overslag over utgifter som har påløpt.

Se også: Slik lager du timeliste (med gratis mal)

I Centiga er regnskap og fakturering helt gratis. Etter at du har opprettet en bruker kan du lage din første faktura. Systemet gir deg naturligvis god veiledning.

Du kan også kjøre lønn i systemet. Enkel banktilkobling sørger for en smertefri prosess.

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis