De fleste tar ofte ut en kombinasjon av både lønn og utbytte dersom selskapet går med overskudd. Men dette avhenger av hvor stort overskuddet er, din samlede skattesituasjon og behov for pensjonssparing.

Når bør jeg ta utbytte?

Det er mange ulike faktorer som spiller inn når du skal velge å enten ta ut lønn eller utbytte. Dette er noen av faktorene som avgjør hva du bør gjøre:

 • Hvor mye ønsker du å ta ut?
 • Har du andre inntektskilder?
 • Hvis ja, hvor mye tjener du eventuelt via disse?
 • Hvor ofte tenker du å ta ut penger?

Det tryggeste er å ta ut lønn, spesielt hvis du har lav inntekt. Da får du utbetalinger hver måned, du har rettigheter på sosiale goder og du unngår høy trinnskatt.

De fleste regnskapsførere anbefaler å ta ut 6G grunnbeløpet i lønn, slik at du er sikret maksimal dekning ved langtidssykdom. 6G utgjør i dag 638.394 kroner. Ofte er det også dette som lønner seg skattemessig.

Trenger du et lønnsprogram? Prøv Tritt sitt superenkle lønnssystem for små bedrifter. Første lønn er gratis!

Skatt på uttak av lønn

For å kunne ta ut lønn fra aksjeselskapet ditt må du være ansatt i selskapet. Du må da ansette deg selv i selskapet ditt, og du kan ta ut lønn. Da må selskapet betale arbeidsgiveravgift og du må betale skatt av lønnen du tar ut.

I dette eksempelet tar vi utgangspunkt i at du ønsker å ta ut 500.000 i lønn, og at du tilhører skatteklasse 1, og beskattes med 22 prosent:

Regnestykke Resultat
Arbeidsgiveravgift: 14,1 % 500.000 x 0,141 70.500
Trinnskatt lønn mellom 184.800 og 260.100 (1,7 %)
og trinnskatt lønn mellom 260.100 og 651.250 (4,0 %)
75.300 x 0,017 = 1.280
260.100 x 0,040 = 10.404= 11.684
488.316
Trygdeavgift (8,0 %) 500.000 x 0,08 = 40.000 448.316
Fratrekk for minstefradrag og personfradrag klasse 1 (109.950) (500.000 – 109.950) x 0,22 = 85.811 362.505

Dersom du ikke har andre inntektskilder enn denne lønnen, vil du få utbetalt 362.505 kroner etter skatt på 85.811 kroner, ved skatt på 22 %.

Kjør en gratis lønn med Tritt

Trinnskatt 2023

I Norge har vi trinnskatt som er delt opp i intervaller. Det betyr at jo mer du tjener, jo mer skatter du.  

Trinnskatt er delt opp i følgende intervaller:

 • Inntekt mellom 0 – 184.800 kroner: Ingen skatt
 • Trinn 1: Inntekt mellom 184.800 – 260.100 kroner: 1,7 prosent
 • Trinn 2: Inntekt mellom 260.100 – 651.250 kroner: 4,0 prosent
 • Trinn 3: Inntekt mellom 651.250 – 1.021.550 kroner: 13,4 prosent
 • Trinn 4: Inntekt mellom 1.021.550 – 2.000.000 kroner: 16,2 prosent

Arbeidsgiveravgift

Når du velger å ta ut lønn, må selskapet betle arbeidsgiveravgift. Denne er som regel på 14,1 prosent.

Med en lønn på 500.000 kroner, må selskapet ut med 70.500 kroner i arbeidsgiveravgift. Men selskapet kan få fradrag for deler av arbeidsgiveravgiften.

Bedre pensjon- og trygdeytelser med lønn

Når du er ansatt i ditt eget selskap og velger å ta ut lønn, har du krav på sosiale goder på lik linje med vanlige ansatte.

Dette er de sosiale godene du får tilgang på ved å ta ut lønn:

 • Utbetaling av sykepenger fra NAV ved sykdom
 • Dagpenger
 • Uføretrygd
 • Tilleggspensjon

Det er ikke noe minstekrav til hvor mye du må tjene for å få rett til godene ovenfor, men det du vil få utbetalt baseres på hvor mye du har i lønn.

Skatt på utbytte

Dersom du velger å ta ut utbytte må du betale skatt av dette. Skatten beregnes for det året utbytteutdelingen vedtas av generalforsamlingen eller styret.

Aksjeselskapet skal ikke betale skatt av utbytte som deles ut til aksjonærene, det er det mottakeren av utbytte som skal betale.

Her ser vi på hvordan regnestykket blir for et selskap som tar ut 500.000 kroner i utbytte og kjøpte aksjer for 30.000 kroner:

I skatteåret 2023 er satsen på alminnelig inntekt 22 prosent. Det betyr at selskapet betaler 22 prosent skatt på overskuddet året etter opptjeningsåret. Skjermingsrenten i 2023 er 0,7 %. Utbyttet skal også reduseres med et skattefritt beløp (skjermingsfradrag) og multipliseres med en faktor på 1,60 før skatten beregnes, for 2021 var faktoren 1,44.

Regnestykket blir da slik:

Regnestykke Resultat
Utbytte 500.000
Skjermingsfradrag på 0.7 % 30.000 x 0.7 % = 210 499.790
Oppjustering av utbyttergrunnlaget med 1,60 499.790 x 1,60 799.664
Utbytteskatt 22 % 799.664 x 0,22 = 175.926 324.074

Dersom du velger å ta utbytte må du betale 175.926 kroner i skatt, og får utbetalt da 324.074 kroner i utbytte etter skatt.

Hva lønner seg – lønn eller utbytte?

Ofte kan det være lurt å se på hva du og selskapet betaler i skatt til sammen, før du bestemmer deg for om du skal ta utbytte eller lønn av overskuddet. Ved utbytte betaler ikke selskapet arbeidsgiveravgift, men skatter 22 prosent av selskapets overskudd.

Hvis vi tar utgangspunkt i eksempelet ovenfor, ser vi at dersom du velgere å få overskuddet utbetalt i lønn, vil du få 362.505kroner etter skatt som utgjør 85.811 kroner. Dersom du velger å ta utbytte får du utbetalt 324.074 kroner etter skatt på 175.926 kroner.

Når selskapet betaler lønn og arbeidsgiveravgift reduserer det det skattepliktige overskuddet til virksomheten. Selskapet får skattefradrag på pengene som utbetales til dette.

Prøv et rimelig lønnssystem

I Tritt koster lønn kun 39 kr/ansatt.

Systemet henter automatisk de ansattes skattekort, og A-melding og lønnsslipper sendes i ett og samme tastetrykk. Transaksjonen blir også registrert i regnskapet.

Prøv Tritt gratis

Lyst til å prøve et rimelig lønnssystem? Prøv Centiga sitt lønnssystem Tritt her.

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis