1. AVTALEN OG PARTENE

Disse Tjenestevilkårene gjelder for deg som har inngått avtale med Centiga Norge AS om levering og bruk av systemet Centiga™. Centiga™ er et skybasert ERP-system for de fleste bedrifter i de fleste bransjer.

Centiga tilbyr leveranse av et skybasert ERP-system (SaaS) hvor Kunden ut fra eget behov bestiller Apper og skreddersyr sitt ERP-system.

Kunden skal selv bestille de Apper Kunden ønsker basert på Kundens behov.

 1. KUNDENS BRUK AV CENTIGA™

Ved etablering opprettes en brukerkonto for Kunden. Kunden kan åpne for at Systemet i Brukerens grensesnitt gjøres tilgjengelig for bestemte Brukere. Brukertilgangen er personlige og kan ikke overlates til andre. Kunden gis en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tidsbegrenset rett til å bruke Systemet til eget bruk gjennom Avtalens løpetid og i samsvar med Avtalen og disse Tjenestevilkår.

 1. APPER

Bestilling av Apper skjer gjennom Centiga™ App Store. Appene aktiveres direkte i og som en del av Systemet. For Apper utviklet av Centiga gjelder denne Avtalens bestemmelser om kvalitet og ansvar.

Bestilling av Apper utviklet og levert av andre enn Centiga vil kunne kreve at Kunden inngår avtaler direkte med leverandøren av disse. Centiga har intet ansvar for innhold, kvalitet og leveranse i disse Apper, og ansvarlig utvikler og leverandør av Appene anses ikke som underleverandør av Centiga.

Kunden gjøres oppmerksom på at Centiga kan ha kommersielt samarbeid om Apper med utvalgte leverandører, herunder økonomiske, indirekte eller direkte, fordeler.

 1. TEKNISK YTELSE

4.1 Support

Kunden tilbys support på Tjenesten via e-post og eventuelle andre dedikerte kommunikasjonsplattformer, hjelpesider og hjelpedokumenter. Support gis ikke på programvare eller maskinvare levert av andre enn Centiga. Support gis hverdager innenfor normal arbeidstid (mellom 09:00 og 15:00) og Centiga skal bestrebe og besvare supporthenvendelser løpende. Centiga forbeholder seg retten til lenger responstid der henvendelser skjer utenfor normal arbeidstid.

4.2 Tilgjengelighet

Kunden er kjent med at Centiga™ er et skybasert ERP-system og at driftsavbrudd vil kunne forekomme. Centiga er forpliktet til å levere en ytelse med oppetid og funksjonalitet i samsvar med sedvanlig god og adekvat kvalitet. Kunden er selv ansvarlig for å ha tilstrekkelig internettkapasitet, hastighet og brukerutstyr for at Centiga™ skal fungere optimalt.

4.3 Vedlikehold/oppdateringer

Kunden er kjent med at Centiga i enkelte korte perioder kan gjøres utilgjengelig på grunn av planlagt og/eller uplanlagt driftsstans for nødvendig service og vedlikehold av Systemet. Centiga forbeholder seg retten til å foreta endringer og oppdateringer i Centiga™ uten å varsle Kunden, men skal bestrebe seg på å gi slik varsling. Centiga skal så langt det er mulig foreta endringer og oppdateringer på tidspunkter som er til minst mulig belastning for Kunden.

 1. PRISER OG BETALING

Kunden betaler et fast månedlig beløp for de Apper som er valgt i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste. Priser kan endres på en (1) måneds varsel. Kunden betaler et fast månedlig beløp for de moduler som er valgt i henhold til Avtalen, og/eller den til enhver tid gjeldende prisliste.

Faktura utstedes forskuddsvis basert på bestilling fra Kundens konto eller en Bruker av denne. Ved oppsigelse har Kunden ikke krav på å få refundert allerede forfalte eller betalte tjenester.

Betaling skjer mot faktura med 14 dagers forfall.

 1. KUNDEDATA

6.1 Oppbevaring

Centiga har ikke eiendomsrett til Kundens Data. Centiga har rett til å disponere over Kundens Data i den utstrekning det er nødvendig for å ivareta Centiga sine forpliktelser ovenfor Kunden og for oppfyllelse av Avtalen.

Så lenge Avtalen løper vil Centiga oppbevare alle av Kundens Data på en betryggende måte i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk. Centiga har avtaler med underleverandører som sikrer lagringsplass med et adekvat nivå av sikkerhet og kvalitet.

Utlevering av Data vil skje i tråd med den til enhver tid gjeldende spesiallovgivning og personvernlovgivning.

Dersom Kunden ønsker å avslutte Centiga™, men fortsette oppbevaring av Data hos Centiga, kan Kunden inngå avtale om arkivering iht. egen avtale. Priser for arkivering følger av den til enhver tid gjeldende prisliste. Arkiveringstjenesten innebærer at Kunden kan opprettholde lesertilgang, men hvor redigeringsmuligheter er fjernet.

6.2 Centigas bruk av Kundens Data

Centiga har rett til å bruke kundens data for drift, vedlikehold og utvikling av produktet, og til å tilby Kunden nye tjenester og for administrasjon av kundekontakter, support og skreddersydd informasjon om og markedsføring av Centigas tjenester eller produkter.

Centiga har også rett til å produsere anonymisert statistikk med grunnlag i Kundens Data. Statistikk produsert av Centiga er Centigas eiendom.

 1. PERSONVERN OG DATASIKKERHET

7.1 Sikkerhet

Centiga er ansvarlig for å etablere rimelige sikkerhets – og kontrollsystemer for å forhindre uautorisert tilgang til Systemet og Data som er lagret hos Centiga. Innloggingsdetaljer skal kun brukes av Kunden. Kunden er ansvarlig for at all innloggingsinformasjon blir lagret sikkert slik at uvedkommende ikke får tilgang til den. Kunden skal straks varsle Centiga hvis påloggingsdetaljene er mistet, tapt eller hvis Kunden på annen måte mistenker misbruk av denne informasjonen.

Partene skal foreta egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak så langt det anses hensiktsmessig og nødvendig ved bruk av Centiga™ og ved behandling av personopplysninger. Kunden kan henvende seg til Centiga ved spørsmål om hvordan Centiga oppfyller sine plikter for IT- og personvernsikkerheten. For generell informasjon om hvordan Centiga behandler og oppbevarer personopplysninger, vises det til Centigas Personvernerklæring på www.centiga.no

Dersom Partene gjennom sitt planlagte ettersyn av personvernsikkerheten eller for øvrig på annen måte oppdager brudd på personvernsikkerheten skal Partene varsle den annen Part uten ugrunnet opphold. Oppdages brudd på personvernsikkerhet har Centiga med utgangspunkt i personopplysningsloven ansvar for å varsle til Datatilsynet og de(n) registrerte dersom slik varsling er påkrevd.

7.2 Centigas behandling av Kundens personopplysninger

Kundens Data som er lastet opp eller produsert i Centiga™, kan inneholder Personopplysninger. Centigas behandling av Personopplysninger på vegne av Kunden skjer med den hensikt å oppfylle Centigas forpliktelser etter Avtalen og annen lovgivning. Centiga vil også benytte Kundens Personopplysninger for kommunikasjonshensikter og markedsføringsformål. Centiga vil kun behandle Personopplysninger på vegne av Kunden med grunnlag i avtale og/eller samtykke.

7.3 Underleverandører

Centiga har rett til å bruke underleverandører for å utføre sine forpliktelser etter Avtalen. Centiga er ansvarlig for at underleverandørene behandler Personopplysninger etter personvernlovgivningen.

En oversikt over hvilke underleverandører Centiga til enhver tid benytter følger av vår personvernerklæring på www.centiga.no.

 1. ANSVARSBEGRENSNING

8.1 Generelt

Med unntak av de uttrykkelige garantier som er gitt i denne Avtale, leveres Tjenesten «som den er». Centiga skal treffe alle rimelige tiltak; tekniske, fysiske og administrative, for å til enhver tid å yte en best mulig tjeneste, men kan ikke gi noen garanti for at Tjenesten til enhver tid er fri for feil.

Centiga er under enhver omstendighet ikke ansvarlig for Kundens indirekte tap, konsekvenstap eller andre skader, herunder, men ikke begrenset til, tap av data eller kunder, tap av forretningsutbytte eller fortjeneste.

Centigas erstatningsansvar er under alle omstendigheter begrenset oppad til et beløp tilsvarende ett års vederlag i henhold til denne Avtale.

Ovenstående ansvarsbegrensninger gjelder ikke dersom skade eller ødeleggelse er voldt ved forsett eller grov uaktsomhet, eller som følge av brudd på tilsikret egenskap. Som tilsikret egenskap anses blant annet at rutiner for datasikkerhet og datalagring som må anses som vanlig god bransjeløsning for virksomhetskritisk informasjon, blir fulgt.

8.2 Kundens bruk

Bruk av Tjenesten skjer på Kundens eget ansvar. Det er Kundens ansvar å kartlegge virksomhetens behov og bygge opp sine it-systemer med den funksjonalitet som virksomheten krever. Leverandøren er ikke ansvarlig for at Tjenesten er kompatibelt med Kundens øvrige it-systemer og utstyr. Kunden er selv ansvarlig for å etablere og opprettholde tilfredsstillende it-sikkerhet.

Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for økonomisk tap som oppstår som følge av bruk av Tjenesten.

Leverandøren er ikke ansvarlig for at data Kunden registrerer er korrekte eller oppdaterte, eller at dokumentasjon som lastes opp til Tjenesten er ekte og korrekt. Kunden er selv ansvarlig for å kontrollere dokumentasjonen og resultatene generert via Leverandøren sine produkter og/eller tjenester.

Leverandørene er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av feil hos Kunden selv, dennes nettleverandør eller andre leverandører hos Kunden.

Kunden er selv ansvarlig for alle handlinger som foretas i Tjenesten av Brukere som er gitt tilgang til Tjenesten. Leverandøren er ikke ansvarlig for tap som følge av at Kunden eller Brukere hos Kunden har gitt andre personer tilgang til Tjenesten.

8.3 Force Majeure

Det kan ikke kreves erstatning som følge av at en av Partene misligholder sine forpliktelser etter denne Avtale dersom årsaken til misligholdet er en hindring utenfor Partens kontroll, som denne ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Beror misligholdet på en underleverandør, er Leverandøren bare fri for ansvar dersom også underleverandøren vil være fritatt etter bestemmelsen i første avsnitt.

 1. MISLIGHOLD

9.1 Reklamasjon

Kunden må varsle om feil og mangler straks og senest innen 14 dager etter at Kunden blir klar over forholdene. Dersom det ikke reklameres innen 14 dager mister Kunden sin rett til å gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende.

9.2 Betalingsmislighold

Dersom Kunden ikke betaler faktura ved påkrav og 14 dager etter purring, har Centiga rett til å stenge Kundens tilgang til Centiga™. Tilgangen åpnes igjen når betaling er mottatt, likevel slik at Kunden må påregne inntil fem dagers forsinkelse fra betaling finner sted. Ved vedvarende eller gjentatt betalingsmislighold har Centiga rett til å heve Avtalen.

9.3 Misbruk

Dersom Kunden benytter Centiga™ på en måte som strider mot lov, Centigas opphavsrettigheter og andre Immaterielle rettigheter, eller på annen måte illojalt utnytter sin tilgang på en måte som kan skade Centiga, eller vesentlig bryter med Tjenestevilkårene, kan Centiga med umiddelbar virkning stenge Kundens tilgang.

 1. VARIGHET OG OPPSIGELSE

Avtalen løper til den blir sagt opp av en av Partene.

Kunden kan ved oppsigelse stanse leveransen umiddelbart. Ved oppsigelse fra Centigas side er det tre (3) måneders oppsigelsestid regnet fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt av Kunden.

Oppsigelsen skal være skriftlig og være benevnt «Oppsigelse». Centiga refunderer ikke allerede forfalte eller betalte krav.

 1. ENDRINGER

Centiga Norge AS kan etter eget skjønn endre Avtalen når de mener det er nødvendig. Før endringen trer i kraft vil Centiga varsle om endringen.

Dersom endringen er vesentlig, vil Kunden i tillegg få beskjed om å akseptere den varslede endringen. Fristen for aksept er tre måneder. Manglende aksept er å anse som en oppsigelse av Avtalen, jf. punkt 10 over, samt, ved fortsatt bruk av Centiga etter tre måneder, regnet som aksept av den nye Avtalen.

Ved endringer av priser vil ny prisliste bli tilgjengeliggjort på Centigas hjemmesider.

 1. KONFIDENSIALITET

Informasjon som Partene blir kjent med i forbindelse med denne Avtale og gjennomføringen av Tjenestevilkårene skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen Part. Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder.

Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon. Taushetsplikten er ikke til hinder for at partene kan utnytte erfaring og kompetanse som opparbeides i forbindelse med gjennomføringen av avtalen.

 1. TVISTELØSNING

Avtalen reguleres av norsk rett.

Tvist vedrørende Avtalen skal søkes løst i minnelighet. Dersom minnelig løsning ikke oppnås, skal tvisten avgjøres av de ordinære domstoler i Norge, med Oslo tingrett som verneting.

DEFINISJONER

Avtalen: Avtale om levering og bruk av tjenesten inngått mellom Kunden og Centiga i et eget kontraktsdokument. Avtalen inkluderer alle vedlegg
Behandling av personopplysninger: Enhver bruk av og befatning med personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, lagring og utlevering eller en kombinasjon av disse
Centiga App Store: Markedsplass i Systemet hvor Kunden kan kjøpe og bestille Apper
Bruker: Personlige bruker på vegne av Kunden
Data: Alt innhold som lastes opp til eller genereres i Systemet
Kunde: Den juridiske enheten som er angitt med navn og organisasjonsnummer ved bestilling av Centiga™
Apper: Utvidelser Kunden kjøper, aktiverer og deaktiverer gjennom Systemet
Personopplysninger: Opplysninger som kan knyttes til eller identifisere en person
Systemet: Centiga™ og Apper utviklet og levert av Centiga Norge AS

Support: Teknisk support
Tjenesten:
Programmer, produkter, Apper, og/eller opplæringer som Centiga Norge AS skal levere Kunden i henhold til Avtalen.
Tjenestevilkårene: Vilkår ene for bruk av Centiga™